Regulamin


Prosimy o dokładne zapoznanie się z regulaminem naszego serwisu.

 

 1. ZGŁOSZENIA SERWISOWE
 1. Warunkiem rozpoczęcia naprawy lub usługi serwisowej jest złożenie przez Klienta zlecenia w jeden z wybranych sposobów:
 • pocztą elektroniczną - formularz zgłoszeniowy,
 • telefonicznie - w godz. 07:00 - 20:00.
 1. Z chwilą wpłynięcia zgłoszenia przez Klienta uruchamiana jest procedura nadania Numeru Usługi Serwisowej NUS.
 2. Zgłoszenia serwisowe Klientów w ramach aktualnej umowy serwisowej realizowane są na warunkach zawartych w tej umowie.
 3. Wszystkie zgłoszenia realizowane są wg kolejności w jakiej wpłyną do serwisu. Numer NUS nie jest tutaj podstawą do reklamacji i służy on wyłącznie jako identyfikator zgłoszenia i naprawy.
 4. Serwis wydaje Klientowi dokument z numerem NUS, który jest jedynym dokumentem uprawniającym do odbioru reklamowanego sprzętu.
 5. Po wykonaniu naprawy sprzęt jest przekazywany Klientowi osobiście lub osobie pisemnie upoważnionej.

 

 1. ODBIÓR SPRZĘTU DO NAPRAWY, WYKONANIE USŁUGI SERWISOWEJ
 1. W Oleśnicy dojazd do Klienta w celu wykonania naprawy lub usługi serwisowej jest BEZPŁATNYJeśli naprawa na miejscu jest niemożliwa – odbieramy sprzęt i odwozimy Klientowi bez dodatkowych kosztów!
 2. Koszt dojazdu poza Oleśnicą - 1 zł brutto / 1 km.
 3. Klient może dostarczyć sprzęt osobiście: ul. Sejmowa 14/5, 56-400 Oleśnica - po wcześniejszym ustaleniu daty i godziny.

 

 1. CZAS NAPRAWY
 1. Czas naprawy jest uwarunkowany dostępnością odpowiednich części oryginalnych bądź zamienników i standardowo nie przekracza 5 dni roboczych.
 2. Na żądanie Klienta serwis może dokonać naprawy w trybie ekspresowym - 24h.
 3. O terminie zakończenia naprawy, zmianie statusu zlecenia, kosztach przekraczających podany limit, Klient zostanie poinformowany telefonicznie, pocztą elektroniczną e-mail, wiadomością tekstową sms lub w inny zadeklarowany przez siebie sposób.

 

 1. GWARANCJA
 1. Na wykonane naprawy i usługi serwis udziela standardowej gwarancji w okresie 3 miesięcy od daty dokonania świadczenia.
 2. Gwarancją objęte są wyłącznie elementy oraz czynności wyszczególnione w protokole zdawczo - odbiorczym lub zleceniu serwisowym jako wykonane przez serwis.
 3. W szczególnych przypadkach lub za dodatkową opłatą serwis może udzielić gwarancji dłuższej niż 3 miesiące co będzie zaznaczone na karcie naprawy bądź dokumencie sprzedaży.
 4. Gwarancja na wykonane czynności nie obejmuje przypadków, w których działanie wykonanej przez serwis czynności przestało być skuteczne z powodów uszkodzeń elementów i części nie objętych gwarancją serwisu (w tym również przypadków określonych w pkt. 5) lub jeśli działanie to przestało być poprawne na skutek pojawienia się wady innych elementów mających wpływ na poprawność działania wykonanego świadczenia serwisowego.
 5. Gwarancja na elementy nie obejmuje:
 • uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych (złamania, zalania, itp.),
 • uszkodzeń wynikających z eksploatacji urządzenia w warunkach, które nie odpowiadają warunkom określonym w karcie gwarancyjnej urządzenia,
 • uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, instalacji, przechowywania czy konserwacji sprzętu oraz nieprzestrzegania powszechnych zasad eksploatacji sprzętu elektronicznego a w szczególności wszelkich innych uszkodzeń powstałych z winy lub niewiedzy Klienta,
 • przypadków losowych uszkodzeń niezależnie od warunków eksploatacji (powódź, pożar, przepięcie),
 • części, na których dokonano zatarcia lub zniszczenia plomb serwisowych - stickerów,
 • części, których naprawę podjęły osoby lub podmioty nie będące serwisem.

 

 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 1. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za używane i zainstalowane nielicencjonowane oprogramowanie oraz inne dane na dyskach stałych, innych nośnikach magnetycznych, dyskach optycznych, CD, DVD czy pamięciach flash przekazanych ze sprzętem do naprawy.
 2. Klient oświadcza, że zabezpieczył wszystkie dane i nie będzie rościł żadnych praw tytułem odszkodowań za ich utratę.
 3. Za wady i uszkodzenia wykryte w trakcie naprawy serwis nie ponosi odpowiedzialności.
 4. Serwis zastrzega sobie zwrot nienaprawionego sprzętu klientowi z powodu braku oryginalnych części lub zamienników na rynku oraz innych niezależnych od serwisu czynników.
 5. Serwis zastrzega sobie możliwość zwrotu klientowi nienaprawionego sprzętu o nieco odmiennych objawach aniżeli został przyjęty. Wynika to z tego iż część elementów, w tym uszkodzonych, jest obecnie wykonywana w technologii SMD i BGA a co za tym idzie regeneracja takiego układu nie zawsze przynosi pozytywny efekt, który można wyeliminować tylko poprzez wymianę elementu na inny sprawny, niestety nie zawsze osiągalny.

 

 1. ZABEZPIECZENIA
 1. Serwis, w celu zabezpieczenia sprzętu przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich stosuje zabezpieczenia naprawianego przez siebie sprzętu (stikery).
 2. Naruszenie jakiejkolwiek z plomb zabezpieczających bądź innych zabezpieczeń będzie się wiązało z utratą udzielonej przez serwis gwarancji.

 

 1. CENY
 1. Naprawy i usługi serwisowe dokonywane przez serwis kalkulowane są w oparciu o cenę elementów i podzespołów wymienionych podczas naprawy oraz indywidualną wycenę usługi.
 2. Ceny napraw i usług serwisowych dokonywanych w trybie ekspresowym są wyższe o 50%.
 3. Dla stałych Klientów są przewidziane stosowne rabaty.
 4. Koszt świadczenia usług serwisowych wg warunków niniejszego regulaminu jest ustalany każdorazowo indywidualnie według potrzeb Klienta.
 5. Wszystkie ustalone ceny są cenami brutto (zawierają 23% VAT).

 

 1. PODSUMOWANIE

Klient decydujący się na naprawę lub usługę serwisową jednoznacznie oświadcza, iż zapoznał się z regulaminem oraz go akceptuje. 1. Zleceniodawca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych (wyłącznie na wewnętrzne potrzeby serwisu).
 2. Serwis nie odpowiada za zawartość nośników informacji, o ile w zleceniu usługi nie zaznaczono, że zawierają ważne dane.


 3. Sprzęt pozostaje naprawiony tylko i wyłącznie pod względem usterki zgłoszonej przez zleceniodawcę.


 4. Zleceniodawca oświadcza, że sprzęt pozostawiony w serwisie jest jego własnością oraz jest wolny od osób trzecich i postępowań prawnych.


 5. Serwis oświadcza, iż naprawy wykonuje zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą i umiejętnościami, jednak nie zawsze naprawa jest możliwa.


 6. Sprzęt pozostawiony dłużej niż 90 dni po zakończeniu naprawy bezpłatnie przechodzi na własność serwisu.


 7. Udzielona gwarancja dotyczy tylko i wyłącznie wykonanej usługi.


 8. Serwis zastrzega sobie, iż w szczególnie skomplikowanych przypadkach stan sprzętu może ulec pogorszeniu i wynika to z procesu technologicznego.


 9. W przypadku nie uzasadnionych gwarancji serwis zastrzega sobie prawo do pobrania opłaty manipulacyjnej.